Завантажте додаток для Android
Встановити
Завантажте додаток для iOS
Встановити
Scroll to top

Публічна оферта та публічний договір про надання послуг з моніторингу та аналізу медіа ресурсів

Документ, положення якого викладені нижче, є публічною офертою та публічним договором. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подача заявки на реєстрацію на сайті www.alphateka.com (створення аккаунту) є Акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених нижче. Ця публічна оферта адресована всім фізичним, юридичним особам та іншим суб’єктам господарювання, що бажають скористатися послугою, та мають належний для цього обсяг повноважень.

ТОВ “АЛЬФАТЕКА”, юридична особа, зареєстрована відповідно до чинного законодавства України, код ЄДРПОУ 42132775 (далі – Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України, пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі/ іншому суб’єкту господарювання (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг з моніторингу та аналізу медіа ресурсів (далі – Договір) на таких умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній та/або юридичній особі/іншому суб’єкту господарювання, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання послуг з моніторингу та аналізу медіа ресурсів на умовах, що викладені у даному Договорі.

Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цим Договором.

Замовник – фізична та/або юридична особа/інший суб’єкт господарювання, користувач послуг, що, маючи належний для цього обсяг повноважень, зареєструвався у встановлений на сайті www.alphateka.com спосіб, якому Виконавець надає послуги відповідно до умов цього Договору.

Послуга – це надання Виконавцем Замовнику доступу до Особистого кабінету на сайті www.alphateka.com відповідно до умов обраного тарифного пакету. Послуга надає можливість Замовнику здійснювати моніторинг та аналіз різноманітних медіа ресурсів України та соціальних мереж за запитами (темами) Замовника. Обсяг функцій і можливостей Послуги залежить від обраного Замовником тарифного пакету, опис якого надано Виконавцем на офіційному сайті www.alphateka.com.

Особистий кабінет – це технічний інструмент, за допомогою якого надається Послуга, що містить сукупність інформації про Замовника, яка ним надається під час реєстрації на сайті www.alphateka.com.

Технічна підтримка — означає технічну підтримку Замовника, що здійснюється з 10:00 до 18:00 у робочі дні, зручним для Замовника способом: за телефоном, електронною поштою тощо, що вказані на офіційному сайті www.alphateka.com.

Тестовий період – це період, який триває протягом 7 (семи) календарних днів, під час якого Замовник отримує Послугу для ознайомлення та пробного користування без справляння плати за це.

Вартість послуг – це платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання Послуги.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Реєстрація на www.alphateka.com означає автоматичне надання згоди Суб’єктом персональних даних на їх обробку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. У порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець надає Замовнику, а Замовник отримує Послугу лише після реєстрації на сайті www.alphateka.com. Для реєстрації на сайті Замовнику необхідно подати заявку на реєстрацію, де необхідно надати зокрема, але не обмежуючись, ключові теми запиту, електронну адресу, контактний номер телефону та ім’я. Після отримання запиту Виконавець підготує та надасть Замовнику доступ до Особистого кабінету, а саме унікальні логін та пароль з метою ідентифікації Замовника. У разі, якщо Замовник вперше користується Послугою, йому може бути запропоновано отримання Послуги на Тестовий період.

2.2. Замовник повинен користуватись Послугою особисто (або надавати в користування своїм працівникам, якщо це передбачено умовами тарифного пакету). Замовник не має права надавати будь-кому Послугу в користування з комерційною метою.

2.3. Перелік та умови тарифних пакетів надано Виконавцем на офіційному сайті www.alphateka.com. Замовник має право змінити діючий тарифний пакет, звернувшись до Виконавця з відповідним запитом.

2.4. Інформаційна система “Альфатека” є результатом інтелектуальної діяльності Виконавця і захищається чинним законодавством України про інтелектуальні права. Всі права на результати інтелектуальної діяльності щодо сайту www.alphateka.com, програмного забезпечення, в тому числі дизайн, текст, ілюстрації, що розміщені на сайті www.alphateka.com, належать виключно Виконавцю.

2.5. Надання Послуги Замовнику в жодному разі не означає передачу будь-яких прав інтелектуальної власності на інформаційну систему “Альфатека” , що належать Виконавцю. Положення цього Договору не обмежують права Виконавця на користування та розпорядження інформаційною системою “Альфатека” , зокрема права на надання Послуги третім особам.

2.7. Замовник —Суб’єкт персональних даних, який пройшовши реєстрацію на www.alphateka.com, надає Згоду на обробку його персональних даних в базі персональних даних Виконавця, а також погоджується отримувати повідомлення від Виконавця вказаними при реєстрації засобами зв’язку.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Проходження Замовником процесу реєстрації на сайті www.alphateka.com є Акцептом (прийняттям) умов цього Договору, без його письмового підписання Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник, який зареєструвався на сайті, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

3.2. Право на користування Послугою надається Замовнику шляхом забезпечення цілободобового доступу до Особистого кабінету. Замовник формує запити для здійснення моніторингу шляхом заповнення певних форм, налаштування фільтрації та інших параметрів. Опрацювання запитів здійснюється автоматично. Результатом опрацювання є відображення результатів моніторингу відповідно до сформованого запиту. З метою надання допомоги Замовнику з питань користування Послугою працює Технічна підтримка, порядок роботи якої зокрема може залежати від обраного тарифного пакету.

3.3. З метою якісного надання Послуги передбачаються технічні перерви, які необхідні для технічного обслуговування та налаштування Послуги. По можливості, перерви в роботі Послуги здійснюються в моменти найменшого її навантаження.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. Надавати Замовнику Послугу відповідно до умов, визначених цим Договором та обраним тарифним пакетом.

4.1.2. Сповіщати Замовника про планові перерви в роботі сайту www.alphateka.com

4.1.3. Надати Замовнику Технічну підтримку щодо надання Послуги протягом усього строку користування Послугою.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. У випадку нездійснення оплати за користування Послугою тимчасово призупинити надання Послуги до моменту, поки Замовник не оплатить надання Послуги.

4.2.2. Розширювати та/або обмежувати функціонал Послуги на свій розсуд, в будь-якому разі зберігаючи умови тарифних пакетів, за які Замовник вже оплатив, на відповідний оплачений період.

4.2.3. Змінювати порядок надання Послуги та її вартість без переукладання цього Договору, опублікувавши зміни на своєму сайті www.alphateka.com, не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до їх впровадження.

4.2.4. Виконавець має право самостійно розпоряджатися інформаційною системою “Альфатека”, передавати права на користування нею третім особам тощо.

4.2.5. Виконавець має право вносити, редагувати та/або видаляти будь-яку інформацію з інформаційної системи “Альфатека” на власний розсуд, зокрема змінювати кількість соціальних медіа ресурсів.

4.2.6. Виконавець має право проводити технологічні перерви, що не є підставою для перерахунку оплати за надання Послуги.

4.2.7. Виконавець має право, а Замовник не заперечує щодо розміщення логотипу Замовника та/або його відгуку про роботу Послуги на офіційному сайті www.alphateka.com з маркетинговою метою.

4.3. Замовник зобов’язується:

4.3.1. Вчасно оплачувати послуги Виконавця в обсязі, порядку і строки, передбачені цим Договором.

4.3.2. Ознайомитись з Договором, умовами надання Послуги, дотримуватись та виконувати їх вимоги.

4.3.3. Тримати в таємниці всі мережеві реквізити (логіни, паролі) та нести відповідальність за будь-які збитки, що можуть виникнути у зв’язку з несанкціонованим доступом до Особистого кабінету Замовника третіх осіб. Будь-які дії, що здійснюються з використанням логіну та паролю Замовника вважаються такими, що здійснив сам Замовник.

4.3.4. Негайно інформувати Виконавця про втрату логіну та паролю до Особистого кабінету.

4.3.5. Не перепродавати, не надавати у будь-який спосіб результати послуг за цим Договором третім особам без письмової згоди на це Виконавця.

4.3.6. Не здійснювати такі дії: копіювати, змінювати, модифікувати Послугу в будь-який спосіб, створювати подібні до Послуги та/або конкурентні сервіси, фальсифікувати власну IP адресу, а також адресу, що використовується в мережевих протоколах, здійснювати будь-які дії, спрямовані на порушення функціонування Послуги.

4.3.7. Замовник визнає та погоджується з тим, що всі права інтелектуальної власності на інформаційну систему “Альфатека”, товарний знак, результати інтелектуальної діяльності Виконавця, розміщені на офіційному сайті www.alphateka.com, належать Виконавцю.

4.3.8. Замовник цим підтверджує, що ознайомився з усіма функціональними можливостями і характеристиками Послуги та несе відповідальність за невідповідність Послуги власним очікуванням та потребам.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримувати інформацію про порядок та умови надання Послуги.

4.4.2. Відмовитись від отримання Послуги в порядку, передбаченому цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором та чинним законодавством України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника стосовно третіх осіб або третіх осіб стосовно Замовника та можливими із цим збитками.

5.3. При наданні Послуги Виконавець не контролює інформацію та контент, що розміщується, передається, зберігається Замовником, його працівниками, клієнтами та третіми особами з боку Замовника, не гарантує точність, повноту, якість і не несе жодної відповідальності за їх зміст. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-яку інформацію чи контент, отриманий при використанні Послуги.

5.4.Сервіс Виконавця www.alphateka.com не зберігає інформацію про банківські реквізити Замовника, а отже Виконавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

5.5. Виконавець має право призупинити надання Послуги (заблокувати доступ до Особистого кабінету) у випадку порушення Замовником строків оплати більш ніж на 5 робочих днів. Блокування доступу до Особистого кабінету не припиняє дію цього Договору та передбачає нарахування неустойки за весь час несвоєчасної оплати Послуги.

5.8. У зв’язку з використанням комп’ютерного та іншого обладнання, каналів зв’язку, що належать третім особам, при наданні Послуги Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки, перерви, прямі чи непрямі збитки або втрати, що виникають через дефекти в будь-якому електронному чи механічному обладнанні або внаслідок об’єктивних технічних причин, проблем при передачі даних, збоїв в електромережах, що виникли не з вини Виконавця.

5.9. У разі наявності будь-яких претензій до умов та порядку надання Послуги Виконавець не здійснює ніяких компенсацій Замовнику, а також не несе відповідальність за будь-які збитки Замовника, що виникли у зв’язку з використанням або неможливістю використання Послуги.

5.10. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання Особистого кабінету Замовника третіми особами у разі безвідповідального ставлення Замовника щодо логіну та паролю для доступу до Послуги.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОПЛАТИ

6.1. Замовник здійснює регулярну оплату Послуги в розмірі, який встановлюється Виконавцем. Розмір оплати за Послугу визначається залежно від обраного Замовником тарифного пакету.

6.2. Оплата Послуги здійснюється шляхом внесення Замовником передоплати в розмірі 100%. Про необхідність оплати Замовник інформується в Особистому кабінеті та/або шляхом отримання рахунку на електронну пошту, надану Замовником при реєстрації. У разі не здійснення оплати Замовником протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виставлення рахунку Виконавець призупиняє надання Послуги. Після здійснення оплати Замовнику автоматично відновлюється надання Послуги в повному обсязі.

6.3. Кошти, внесені на рахунок Виконавця за надання Послуги, не підлягають перерахунку та поверненню, в тому числі при призупиненні надання Послуги на вимогу Замовника.

6.4. Виконавець залишає за собою право змінювати розмір плати за користування Послугою у разі змінення ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Інформацію про зміну розміру плати за надання Послуги Виконавець публікує на своєму сайті www.alphateka.com не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до їх впровадження

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.

7.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії обставини непереборної сили або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставини непереборної сили.

8. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

9.1. Договір набирає чинність для Сторін з моменту реєстрації Замовника на сайті www.alphateka.com, вважається укладеним на невизначений строк і діє до припинення його однією зі Сторін або обома Сторонами.

9.2. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на сайті Виконавця.

9.3. Всі умови Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами Договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має звернутись до Замовника для врегулювання всіх питань.

9.4. У разі незгоди Замовника з умовами Договору або зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір, Замовник повинен припинити користування Послугою.

9.5. Для відмови від отримання Послуги Замовник повинен поінформувати Виконавця не менш ніж за 15 календарних днів шляхом направлення відповідної інформації на електронну пошту Виконавця. При цьому Замовник повинен оплатити отримання Послуги до дати припинення її надання.

9.6. Призупинення надання Послуги не є припиненням цього Договору.